MyraNaturs rapportserie

Liten blåklocka. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Här listas enbart de rapporter som har publicerats i vår egen rapportserie.
Arrendal J. 2010. Utvärdering av åtgärdsprogram för bevarande av utter 2006-2010. MyraNatur rapport 2010:4.
Arrendal J. 2010. Redovisning av åtgärdsprogram för bevarande av utter 2006-2010. MyraNatur rapport 2010:3.
Arrendal J. 2010. Bristanalys för utter längs järnvägen i norra Sverige. MyraNatur rapport 2010:2.
Arrendal J. 2010. Utter och järnväg – en bedömning av tågtrafiken som hot mot utterpopulationen i Sverige. MyraNatur rapport 2010:1.
Arrendal J. 2009. Faunapassager för utter i Stockholms län – kort utvärdering av 18 utterpassager. MyraNatur rapport 2009:1.
Arrendal J, Blomkvist P. 2008. Utterns förekomst längs kusten i Stockholms län 2007. MyraNatur rapport 2008:1.
Arrendal J, Blomkvist P. 2006. Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen. MyraNatur rapport 2006:2.
Arrendal J, Blomkvist P. 2006. Faunapassager för utter i Stockholms län – inventering av åtgärdsbehov för ett urval broar. MyraNatur rapport 2006:1.