Taxonomi och utbredning

Uttern tillhör familjen mårddjur (Mustelidae), dit också arter som vessla, hermelin, mink, mård, grävling och järv hör. Det finns 13 arter av utter i världen och vår utter, den euroasiatiska uttern (Lutra lutra), har ett stort utbredningsområde – det största av alla arterna. Den finns i stort sett i hela Europa och Asien och även i den nordligaste delen av Afrika. Idag är det däremot stora hål i utbredningsområdet i och med att utterpopulationer har minskat världen över. Uttern är därmed en hotad art, som på den svenska rödlistan klassas som ”sårbar” enligt kriteriet D1 (antalet könsmogna individer är färre än 1000 st).

Uttern har minskat i världen sedan början av 1900-talet och i Sverige sedan 1950-talet. Arten fredades i hela landet 1968, men fortsatte att minska även efter detta. På 1980-talet var populationen som minst i vårt land och uppskattades till färre än 1000 individer. Vi det laget var uttern lokalt försvunnen i stora delar av landet. I norra delen av landet fanns uttern sparsamt spridd, medan den i södra delen bara fanns kvar i små isolerade populationer i Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Sedan 1990-talet har utterpopulationer i olika delar av landet börjat växa.