Utter och trafik

Artificiell strand under bro. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Hyllor på bro. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Torrtrumma och stängsel vid rörbro. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Markeringsstenar under stenvalvsbro. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.

Uttern är en utmärkt simmare och simmar både under stora broar och genom mindre trummor. Däremot finns det situationer när den inte kan ta sig vattenvägen förbi en väg eller järnväg, eller när den aktivt vill passera över vägbanan/banvallen.

Uttern tvingas över vägbanan/banvallen vid:
• hög strömningshastighet i vattendraget,
• översvämmad vägtrumma/bro,
• dammreglering intill bron.

Uttern kan aktivt välja att passera över vägbanan/banvallen när den:
• genar över land mellan vattendrag eller delar av vattendrag (exempelvis vid vägbank/banvall byggd ut över sjö),
• ser området nära eller på vägbanan/banvallen som en lämplig plats att markera revir på (exempelvis när kantbalken skjuter ut och bildar ett tak över marken nära vägbanan).

Åtgärderna vid broar och trummor består i att möjliggöra en landpassage för uttern under vägen/rälsen genom anläggandet av konstgjorda stränder, hyllor, torrtrummor eller markeringsstenar (se bilder nedan). Syftet med faunapassagerna är även att locka uttern att markera under bron, allt för att göra en passage över vägbanan/banvallen onödig. I vissa fall kan det även vara tvunget att hindra uttern att passera över vägbanan/banvallen med hjälp av stängsel. Flera andra arter gynnas av åtgärderna.

En faunapassage ska anläggas på den sida av vattendraget som utgör en innerkurva (om bara ena sidan åtgärdas), eller på den sida där risken för gening är överhängande. Hyllor har vid utvärderingar visat sig vara mindre populära av utter, men många broar och trummor kräver hyllor och då är det viktigt att hyllan utformas på ett bra sätt, så att den verkligen lockar uttern. Strand är alltid den bästa åtgärden, i andra hand kommer torrtrummor och hyllor och i tredje hand enbart markeringsstenar (i och med att den sistnämnda enbart gynnar arter som vill simma).